Як провести кадровий аудит

 1. Зі статті ви дізнаєтесь:
 2. Як провести кадровий аудит власними силами, не залучаючи сторонніх аудиторів
 3. Методи проведення кадрового аудиту поділяються
 4. Як проводиться аудит кадрового потенціалу
 5. Цілі і принципи проведення кадрового аудиту персоналу
 6. Мета аудиту кадрового потенціалу:
 7. Як проходить аудит кадрової політики
 8. Які основні завдання кадрового аудиту
 9. Звіт аудиторської перевірки кадрової роботи

Як провести кадровий аудит внутрішній і зовнішній? Оцінка існуючої системи управління, кадрового потенціалу, політики і документообігу - ось основні завдання, які стоять перед аудиторами.

Зі статті ви дізнаєтесь:

 • коли необхідно провести аудит кадрового діловодства;
 • як проводиться аудит кадрового потенціалу;
 • як проходить аудит кадрової політики;
 • які основні завдання кадрового аудиту.

Коли необхідно провести аудит кадрового діловодства

Як провести кадровий аудит, щоб систематизувати наявні документи та навести в них повний порядок? Більшість організацій проводять аудит власними силами, запрошувати спеціалізовані компанії для здійснення такої діяльності досить дорого. Не всі керівники готові виділяти додаткові кошти на проведення масштабної процедури зовнішнього аудиту.

Аудит кадрового діловодства включає в себе аналіз і оцінку ефективного управління персоналом, кадрового потенціалу компанії, політики і поставлених завдань поточного і стратегічного значення.

Для проведення кадрового аудиту підставою служить: Для проведення кадрового аудиту підставою служить:

 • звільнення співробітника по роботі з персоналом та прийом на його місце нового фахівця;
 • виникнення конфліктних ситуацій, які можуть привести до масштабної перевірки контролюючими органами всього процесу діловодства;
 • істотні зміни трудового, інших законодавств, внесення змін або створення нових локальних нормативних актів, що впливають на процес ведення організаційного діловодства;
 • зміна системи оплати праці ;
 • масштабні скорочення персоналу;
 • зміна власника або керівного складу організації;
 • видача розпорядження органами контролю на проведення масштабного планового кадрового аудиту.

Необхідно враховувати, великої організації раціонально проводити зовнішній аудит, який може бути разовим або проходити на регулярній аутсорсингової основі. Фахівці виконають доручені роботи, використовуючи напрацьовані методики, представлять повний звіт за виявленими порушеннями і оформлять рекомендації щодо систематизації роботи відділу, відповідального за відбір, найм, оцінку співробітників.

Як провести кадровий аудит власними силами, не залучаючи сторонніх аудиторів

Для проведення перевірки власними силами необхідно дотримуватися певний порядок підготовки:

 • керівник організації видає наказ, в якому визначено мету і завдання заходу;
 • проходить формування комісії, яка спостерігає за проведенням перевірки, до складу може входити головний бухгалтер, заступник, юрист, керівник відділу по роботі з персоналом;
 • визначаються терміни проведення перевірки та складання звіту.

Методи проведення кадрового аудиту поділяються

На організаційно-аналітичні, коли проходить систематизація, вивчення правильності заповнення документів діловодства, звітності. Ревізійна комісія переглядає весь пакет документації за звітний період, аналізуються фінансові та інші показники діяльності відділу по роботі з персоналом. В основний пакет документів входять:

 • посадові інструкції;
 • анкети ;
 • тести;
 • відомості про проведені витратах на оренду, навчання, професійну підготовку персоналу;
 • вихідні відомості про систему оплати праці;
 • балансі ресурсів;
 • специфіки роботи;
 • рівня профзахворювань;
 • травматизму;
 • тривалості робочого часу і фінансових витратах на використання додаткової робочої сили.

Соціально-психологічні методи засновані на проведенні анкетування, інтерв'ювання співробітників організації. Методика заснована на перевірці оцінки розробленої системи мотивації. За допомогою такого способу виявляється виправданість діючої системи, проводиться аналіз сильних і слабких сторін управління персоналом.

Економічні методи базуються на порівняльному аналізі соціальних і економічних систем управління з діючими стандартами і нормативами. Порівнюють стандарти відповідної галузі та законодавчо встановлені нормативи з існуючими в організації. Оцінка дозволяє виявити конкурентоспроможність умов праці на підприємстві та ефективність роботи HR-служби.

Як проводиться аудит кадрового потенціалу

Аудит кадрового потенціалу відноситься до системи перевірки відповідності персоналу цілям і стратегіям розвитку організації, виявлення основ діяльності структурі управління з урахуванням нормативно-правових баз. Проводиться перевірка причин виникнення соціальних проблем, визначаються шляхи вирішення і зниження негативних наслідків.

Довідка

Цілі і принципи проведення кадрового аудиту персоналу

 1. основна мета - оцінка ефективності трудової діяльності та продуктивності персоналу , Що є головним чинником економічної стабільності і успішного функціонування підприємства;
 • перевірка є способом спостереження за інструментами управління, правильністю прийняття рішень в сфері вирішення відповідних питань, усунення проблем, що виникають у сфері трудових відносин;
 • при перевірці застосовуються загальновизнані принципи професіоналізму, чесності, достовірності, незалежність оцінки, зіставлення з російським і міжнародним стандартом права.

Аудиторська перевірка здійснюється за наступними напрямками:

 • оцінка кадрового потенціалу;
 • кількісних характеристик;
 • діагностика процесів і систем управління;
 • оцінка ефективності управління персоналом.

Довідка

Мета аудиту кадрового потенціалу:

 1. визначення достатності людських ресурсів для функціонування і розвитку;
 2. оцінка фактичного складу персоналу;
 3. аналіз облікового складу за освітою, віком, статевої приналежності, іншими ознаками;
 4. оцінка укомплектованості кадрами для забезпечення повноцінного технологічного процесу;
 5. відповідність кваліфікаційного рівня персоналу;
 6. класифікація посад;
 7. аналіз плинності кадрів і причин;
 8. діагностика інноваційних характеристик;
 9. перевірка санітарно-гігієнічних параметрів і порівняння їх з діючими нормативами.

Моніторинг в сфері персоналу відіграє важливу методологічну роль при проведенні аудиту. Періодичний збір, аналіз і отримання даних про кадрову ситуацію допомагає розробляти й удосконалювати стратегічно важливі питання, приймати тактичні управлінські рішення . Застосування різних оціночних методів допоможе провести швидкий і якісний збір інформації, її аналіз і винести відповідні висновки, на підставі яких буде сформована подальша робота кадрової служби та керівника апарату.

Можливо, вам буде цікаво дізнатися:

Як проходить аудит кадрової політики

Аудит кадрової політики відноситься до перевірки генерального напрямку кадрової роботи, сукупності основних принципів, форм, методів і механізмів, що застосовуються для розробки цілей, завдань. Вся робота полягає в створенні механізмів, які допомагають збереженню, зміцненню і розвитку кадрового потенціалу, створення високопрофесійного і згуртованого колективу, здатного реагувати на постійні зміни вимог ринку з урахуванням розробленої стратегії розвитку компанія.

Як провести аудит кадрової політики, які показники враховувати:

 • наявність документів, де сформульовані основні принципи і зміст по проведенню кадрової політики;
 • перевірку відповідності кадрової політики міжнародним нормативам і чинному законодавству;
 • спрямованість кадрової політики на питання швидкого вирішення основних стратегічних і поточних завдань, розроблених фахівцями з управління трудовими ресурсами;
 • орієнтованість на системи довгострокового планування;
 • відповідність стратегії організації;
 • орієнтація на фактори успіху;
 • облік всіх стратегічних планів у відповідній документації: колективному договорі, Статуті, Положенні про оплату праці, інших внутрішніх нормативних актах;
 • узгодженість в питаннях соціальної та економічної ефективності;
 • включеність менеджерів і управлінців всіх рівнів до процесу реалізації кадрової політики;
 • рівень професійної підготовленості до реалізації рішень провідних питань розробленої стратегії;
 • відповідність положень і внутрішніх нормативних актів завданням політики в сфері управління персоналом.

За результатами аудиту можна судити про ефективність і відповідно політики організації основним міжнародним і російським стандартам. Розробка поетапної системи поліпшення питань управління персоналом з визначенням середньострокових і довгострокових стратегій допомагає збалансувати соціальну і економічну ефективність з урахуванням інтересів працівників і роботодавця.

Які основні завдання кадрового аудиту

Основні завдання кадрового аудиту полягають:

в пошуку помилок і проблем в заповненні, зберіганні відповідних документів;

у визначенні проблем в сфері управління персоналом;

в стабілізації кадрової політики з урахуванням чинного законодавства і стандартів, які використовуються у всьому світі;

в формуванні умов, які допомагають забезпечити ефективне планування;

інтегрованості всієї системи управління персоналом;

в здійсненні перспективного планування;

в створенні організаційної середовища для внесення змін в сферу управління працівниками.

Внутрішній кадровий аудит проводиться власними силами. Послуги сторонніх організацій і професійних аудиторів не використовуються. Незалежно від цього, після проведення перевірки складають звіт за її підсумками.

Звіт аудиторської перевірки кадрової роботи

У звіті фіксуються всі виявлені помилки і заходи щодо їх усунення. Аудитори роблять висновки про стан необхідного обліку в сфері ведення і зберігання документації, робочого потенціалу і політики. Перевірка по всім сферам передбачає складання звіту, який буде складатися з декількох блоків з докладним описом виявлених порушень і рекомендаціями щодо їх усунення.

Необхідно враховувати, що систематичні перевірки знижують ризики порушення правил ведення обліку та зберігання документації, допомагають своєчасно виявити і усунути існуючі недоліки. При перевірці інспекції виявлені порушення можуть спричинити за собою накладення великого штрафу на роботодавця. Тому періодичне проведення аудиторських перевірок є гарантією того, що всі системи діловодства в організації будуть відповідати чинним нормам.