ДонДТУ

 1. Напрям підготовки «Економіка»
 2. Магістерська програма «Економіка підприємств і організацій»
 3. Магістерська програма «Корпоративні фінанси»
 4. Магістерська програма «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в організаціях»
 5. Напрям підготовки «Бізнес-інформатика»
 6. Магістерська програма «Інформаційні системи в управлінні бізнес-процесами»

Економіка є пріоритетною сферою людської життєдіяльності, без якої неможливий розвиток суспільства, його поступальний рух вперед; неможливий прогрес в інших областях застосування людського розуму. У зв'язку з цим цінність економічних знань завжди і всюди була і буде високою.

Сучасні реалії економічного розвитку нашої країни свідчать про постійне зростання попиту на ерудованих фахівців, що володіють високим рівнем знань, глибоким розумінням сучасних економічних процесів, високим професіоналізмом. Будь-яка галузь, підприємство, організація потребують фахівців, які вільно володіють теорією ринкової економіки і здатних приймати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств, які допоможуть розробити стратегію діяльності, максимізувати прибуток, налагодити зв'язки з посередниками і споживачами, вийти на нові ринки, дати комплексну оцінку стану підприємства. Саме такі орієнтири стоять перед факультетом економіки і фінансів при підготовці випускників за спеціальностями: економіка, фінанси, облік і аудит, економічна кібернетика.

Успішна робота факультету гарантується високим професійним і науковим рівнем професорсько-викладацького складу.

Навчання студентів факультету ведеться в сучасно обладнаних аудиторіях, комп'ютерних класах, з використанням сучасних комп'ютерних технологій, Internet.

На факультеті функціонують органи студентського самоврядування (студентська рада, старостат, профспілкова організація), які захищають права та інтереси студентів, організовують студентське дозвілля, проводять просвітницьку роботу, сприяють навчальної, наукової, творчої, спортивної діяльності.

Факультет економіки і фінансів здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за наступними напрямами та магістерськими програмами:

Напрям підготовки «Економіка»

Бакалаврат (нормативний термін навчання 3 р 10 міс.)

)

профілі:

 • Економіка підприємств і організацій
 • Фінанси і кредит
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
 • маркетинг

Магістерська програма «Економіка підприємств і організацій»

Напрямок «Економіка»

Магістратура (нормативний термін навчання 1 м 10 міс.)

Економіст - це фахівець, який має високий потенціал управлінської діяльності, який реалізується в різних видах робіт в системі управління: керівник, консультант, аналітик, проектувальник, дослідник, комерційний діяч.

Отримавши підготовку за напрямом «Економіка підприємства», ви знайдете знання і навички діагностики та прогнозування розвитку соціально-економічних і організаційних процесів підприємств, управління асортиментом продукції та правового забезпечення господарської діяльності. Ви навчитеся забезпечувати гідне конкурентний стан товарів та послуг на ринку, постигните методи рекламної роботи. Ви будете ефективно управляти кадровим потенціалом, матеріальними ресурсами та фінансами підприємства.

Область професійної діяльності:

 • підприємства галузей народного господарства (галузей промисловості) різних організаційно-правових форм, їх структурні виробничі і функціональні підрозділи і об'єкти інфраструктури;
 • планово-економічні, науково-дослідні проектні організації;
 • органи місцевого і державного управління.

Сторінка випускаючої кафедри: Економіки та управління

Магістерська програма «Корпоративні фінанси»

Напрямок «Фінанси і кредит»

Магістратура (нормативний термін навчання 1 м 10 міс.)

Спеціальність «Фінанси і кредит» готує керівників і фінансових менеджерів, які володіють мистецтвом управління фінансами підприємства. Ця спеціальність здатна озброїти фахівців системою сучасних методів фінансового управління, сприяти формуванню нової фінансової ідеології господарювання, що відповідає ринковій економіці, ознайомити з сучасними фінансовими інструментами та допомогти у прийнятті динамічних управлінських рішень.

Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» є висококваліфікованими фахівцями в галузі фінансів, в тому числі в сфері фінансового менеджменту, фінансового аналізу, страхових послуг.

Фахівці напряму «Фінанси і кредит»:

 • можуть працювати в державних, спільних, приватних підприємствах різних галузей народного господарства, банківських і страхових організаціях, консалтингових компаніях;
 • можуть використовувати знання, вміння, і навички в лабораторіях і центрах економічних досліджень;
 • здатні виконувати аналітичну роботу.

Детальніше про спеціальності ...

Сторінка випускаючої кафедри: фінансів

Магістерська програма «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в організаціях»

Напрямок «Державний аудит»

Магістратура (нормативний термін навчання 1 м 10 міс.)

«Облік і аудит» відноситься до числа найбільш важливих спеціальностей, яка дає можливість випускникам застосовувати свої знання на підприємствах будь-яких форм власності, всіх галузей економіки. Бухгалтер - одна з небагатьох професій, яка затребувана у всіх, без винятку, сферах підприємницької діяльності і галузях економіки, так як фінансову звітність ведуть всі компанії, що займаються комерційною діяльністю.

Випускник спеціальності «Облік і аудит» вміє організувати бухгалтерський облік і аудит в будь-якій системі і формі власності (виробнича, комерційна, грошово-кредитна), скласти фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Основні посади, які можуть займати випускники даної спеціальності:

 • аудитор;
 • бухгалтер-експерт;
 • бухгалтер-ревізор;
 • головний бухгалтер;
 • головний державний податковий інспектор;
 • головний касир;
 • головний ревізор;
 • начальник контрольно-ревізійного відділу.

Сторінка випускаючої кафедри: Облік і аудит

Напрям підготовки «Бізнес-інформатика»

Профіль: «Бізнес-інформатика»

Бакалаврат (нормативний термін навчання 3 р 10 міс.)

Бізнес-інформатика - це нове, передове і перспективний напрямок підготовки сучасних фахівців, що з'явилося на стику прогресивних інформаційних технологій, економічної теорії і практики бізнесу.

Види діяльності випускника:

 • Комп'ютерні технології в управлінні виробничо-економічними системами: застосування теорії і практики прийняття управлінських рішень на основі інформаційних технологій (ІТ) і сучасної комп'ютерної техніки.
 • Проектування і впровадження корпоративних інформаційних систем: дослідження та аналіз ринку інформаційних систем і інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), вибір раціональних інформаційних систем (ІС) і ІКТ-рішень для управління бізнесом, проектування та впровадження компонентів ІТ-інфраструктури.
 • Автоматизація та оптимізація бізнес-процесів: аналіз архітектури підприємства, техніко-економічне обґрунтування проектів щодо вдосконалення та регламентації бізнес-процесів та ІT-інфраструктури підприємства, розробка економіко-математичних моделей і методів оптимізації бізнес-процесів.

Ви будете знати:

 • принципи функціонування ринкової економіки;
 • системний підхід до проектування ІС, її топології та архітектури;
 • програмування на універсальних мовах, системи управління базами даних і сучасні пакети прикладних програм;
 • структурну, об'єктно-орієнтовану і типову технологію проектування архітектури підприємства; моделі даних і моделі процесів; стандарти UML, CASE-технології створення і супроводу ІС;
 • сучасні стандарти і методи організації управління процесами життєвого циклу ІТ-інфраструктури підприємства.

Бакалаври в області бізнес-інформатики можуть займати посади:

 • прикладний програміст;
 • програміст баз даних;
 • web-програміст;
 • тестувальник програмного забезпечення;
 • консультант по Впровадження и ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУЧАСНИХ корпоративних інформаційних систем (КІС);
 • консультант з розвитку електронного бізнесу;
 • бізнес-консультант з інформаційних технологій;
 • аудитор в області ІТ-технологій;
 • менеджер по просуванню і продажу ІТ-рішень;
 • підприємець в сфері ІТ;
 • економіст.

Магістерська програма «Інформаційні системи в управлінні бізнес-процесами»

Напрямок Бізнес-інформатика

Магістратура (нормативний термін навчання 1 м 10 міс.)

Магістр бізнес-інформатики - це фахівець, який отримав спеціальну освіту в галузі економіки, менеджменту, права і ІКТ і займається проектуванням, впровадженням, аналізом і супроводом ІС управління підприємствами та організаціями на основі процесного підходу, моделювання та оптимізації бізнес-процесів.

Магістратура готує розробників і дизайнерів КІС, а також висококваліфікованих фахівців займаються адаптацією і вдосконаленням існуючого програмного забезпечення до реальних економічних умов.

Ви будете вміти:

 • застосовувати інструментальні засоби і методи для аналізу діяльності підприємства і вдосконалення його архітектури;
 • вирішувати професійні завдання з аналізу, моделювання та оцінки ІТ-процесів;
 • розробляти прикладне програмне забезпечення;
 • моделювати і оптимізувати бізнес-процеси на сучасних підприємствах;
 • проектувати, впроваджувати та супроводжувати КІС;
 • аналізувати і прогнозувати потреби замовників ІКТ;
 • розробляти ІТ-стратегії і приводити їх у відповідність зі стратегічними цілями організації;
 • готувати аналітичні матеріали для оцінки заходів і вироблення стратегічних рішень в області ІТ / ІС.

Магістри в області бізнес-інформатики можуть займати посади:

 • аналітик архітектури підприємства;
 • контент менеджер;
 • ІТ-фахівець;
 • фахівець в області економічної / інформаційної безпеки;
 • консультант по впровадженню, інтеграції та експлуатації ІС;
 • менеджер проектів з розробки, впровадження та супроводу ІС;
 • проектувальник ІТ-архітектури підприємства;
 • програміст;
 • керівник ІТ-компанії;
 • керівник ІТ-проекту;
 • маркетолог;
 • економіст;
 • викладач.

Наш випускник, орієнтований на роботу в комп'ютеризованої економічному середовищі знає, як за допомогою сучасних інфор-мационного технологій принести успіх бізнесу. Він розбирається в наявному на ринку програмному забезпеченні, добре знає економіку, фінанси підприємства, маркетинг і може очолювати будь-який функціональний підрозділ, пов'язане з ІКТ.

Випускники можуть працювати на наступних підприємствах і організаціях:

 • підприємства виробничого сектора;
 • компанії з розробки та впровадження інформаційних систем;
 • ІТ-відділи підприємств і держустанов;
 • корпоративні структури;
 • банки;
 • консалтингові, проектні, впроваджувальні або сервісні компанії;
 • інноваційні компанії;
 • органи державного управління і соціальної інфраструктури;
 • науково-виробничі об'єднання;
 • науково-конструкторські та проектні організації;
 • навчальні та науково-дослідні установи.

Сторінка випускаючої кафедри: Економічної кібернетики та інформаційних технологій

Економіст - одна з найбільш престижних професій. Сучасні студенти, освоюючи знання з економіки, математики, іноземних мов та інформаційних технологій, створюють вітчизняну економічну і наукову еліту, якій під силу забезпечити гідне місце нашої держави в світовій економіці і протистояти викликам третього тисячоліття.