Родина Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: Доктор психологічних наук

Вчене звання: Доцент

Науковий напрямок: психологічні науки

регіон: Україна

Рейтинг: 56 (за кількістю переглядів анкети за останній місяць)

СЕРТИФІКАТ учасника енциклопедії "Відомі Вчені"

Родина Н.В. - доцент, доктор психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна). Член редколегії наукового журналу «Вісник з педагогіки і психології Південного Сибіру».

Народилася 02 січня 1970 року у місті Одесі.

У 1996 році закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова за фахом «психолог, психолог-практик». Після закінчення університету працювала старшим лаборантом кафедри загальної та соціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова. У період 1998-2001 р проходила очну аспірантуру в ОНУ імені І.І. Мечникова під керівництвом професора, доктора психологічних наук І.Г. Білявського. У 1999 році пройшла стажування в експериментально-психологічної лабораторії Одеської психіатричної лікарні №1. З 2000 року працювала асистентом кафедри загальної та соціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова. Захистила кандидатську дисертацію в Південноукраїнському педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського по темі «Індивідуально-особистісні особливості менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях: психодинамический підхід» (2005). З 2006 року працювала доцентом на кафедрі загальної та соціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної та соціальної психології. У 2009 році пройшла стажування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі медичної психології та психодіагностики. З 2010 року науковий співробітник ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова ». Захистила докторську дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за темою «Психологія копінг-поведінки: системне моделювання» (2013).

Місце роботи і офіційна посада. З 2012 року працює доцентом кафедри соціальної та прикладної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Науковий співробітник ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова ». Має понад 60 наукових робіт з загальної психології, медичної, соціальної та прикладної психології. Серед них монографії - 1, колективна монографія - 1, навчально-метод. матеріали - 2, статті - св. 50. Викладає дисципліни: клінічна психологія, патопсихологія, функції та специфіка роботи психолога в клініці, професійне самовизначення. Спецкурс для магістрів з психології стресу, копінг-поведінки і здоров'я. За успіхи в педагогічній і науковій діяльності нагороджена почесними грамотами. Має досвід роботи консультантом в компаніях: «Українська торгова компанія» (F & D), PALMA GROUP та ін.

Пріоритетні напрямки дослідження базуються на психодинамическими підході, проективної психодіагностики, системному моделюванні психологічних феноменів, сучасних методах математичної статистики.

Научні публікації:

монографії:

Родіна Н. В. Психологія копінг-поведінкі: системне моделювання: монографія / Н. В. Родіна. - Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2011. - 364 с.

Родіна Н. В. проактивних копінг як реалізація особістісного потенціалу при подоланні жіттєвіх труднощів: Теоретико-методологічні аспекти // Потенціал особистості та Тенденції его реализации в условиях трансформаційніх змін у суспільстві: кол. монографія / [В. І. Подшівалкіна, А. А. Бефані, О. В. Яремчук та ін.]; за наук. ред. В. І. Подшівалкіної. - Одеса: Фенікс, 2011. - Ч. 8. - С. 264-299.

Навчально-методичні матеріали:

Родіна Н.В. «Патопсихологія з елементами дефектології» (за кредитно-модульною системою) / Н.В. Родіна / Методичні рекомендації по организации Самостійної роботи студентів по спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ.- Одеса, «Негоціант», 2007. - 40 с.

Родіна Н.В. «Патопсихологія з елементами дефектології» для студентів 5 курсу (магістрів) / Н.В. Родіна / Навчально-методичні розробки до семінарських занять з спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ. - Одеса, «Негоціант», 2007. - 92 с.

Наукові статті:

Родіна Н.В. Психодинамический підхід до дослідження індивідуально-особистісних особливостей менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях // Актуальні проблеми практичної психології. Всеукраїнська науково-практична конференція. Зб. наукових праць. Херсон: Персей, 2004. - С. 228-232.

Родина Н.В. Індивідуально-особистісні особливості особистості менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях: психодинамический підхід: дис. канд. псих. наук: 19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна. - Одеса, 2005. - 194 с.

Родина Н.В. Індивідуально-особістісні Особливості менеджеров середньої ланки в кризових сітуаціях: псіходінамічній підхід: автореф. дис. на здобуття наук. ступенів канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Н.В. Вітчизна. - Одеса, 2005. 22 с.

Родина Н. В. До проблеми співвідношення понять «Копінг-стратегії» і «Захисні механізми» / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. - 2006. - № 1. - С. 98-104.

Родина Н. В. Прогнозування ефективності діяльності менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях. Регресивні моделі / Н. В. Родіна // Науковий часопис. - 2006. - № 12 (37). - С. 180-185.

Родіна Н. В. Аналіз конструктної и крітеріальної валідності методики WOCQ у діагностіці ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ Антикризова менеджеров / Н. В.Родіна // Проблеми загальної та педагогічної психології. - 2006. - № 8 (8). - С. 224-233.

Родина Н. В. Глибинно-психологічні детермінанти копінг-поведінки менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях / Н. В. Родіна // Наука і освіта. - 2006. - № 5-6.- С. 81-85.

Родина Н. В. Індивідуально-психологічні особливості менеджерів середньої ланки, здатних до кар'єрного росту в реструктуріруемих організаціях / Н. В. Родіна // Наука і освіта. - 2006. - № 5/6. - С. 85-89.

Родина Н. В. Психодинамический підхід до аналізу впорається поведінки студентів в період передекзаменаційного стресу / Н. В. Родіна // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України.-2006. - № 30. - С. 214-222.

Родина Н. В. Особистісні детермінанти професійного вибору студентів-психологів: психодинамический підхід / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології: психологія навчання, генетична, медична психологія. - 2007.- № 10 (1). - С. 92-94.

Родіна Н. В. Особливості! Застосування тесту незавершених малюнків Вартегга для дослідження копінг-стратегій у підлітків / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. - 2007. - № 10 (2). - С. 438-446.

Родіна Н. В. Усвідомлювані и неусвідомлювані компоненти копінг-поведінкі як псіхічної ДІЯЛЬНОСТІ суб'єкта / Н. В. Родіна // Соціальні технології: Актуальні проблеми Теорії та практики. - 2008. - № 39/40. - С.284-291.

Родина Н. В. Дослідження копінг-стратегій як модераторів дезадаптивной реакції особистості на стрес. Застосування опитувальника WOCQ / Н. В.Родіна // Науковий часопис. - 2009. - № 26 (50). - С. 128-133.

Коваленко А. Б. Особістісній Потенціал в опануванні Важко жіттєвіх СИТУАЦІЙ: проактивна Взаємодія з середовища / А. Б. Коваленко, Н. В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. - 2009. - № 14 (17). - С. 54-65.

Родіна Н. В. Особістісні характеристики як ресурси долаючої поведінкі. Огляд Деяк СУЧАСНИХ теорій копінгу / Н. В. Родіна // Проблеми сучасної психології. - 2010. - № 7. - С. 608-633.

Родіна Н. В. Класифікація осіб, что долаються важкі Життєві ситуации. Ієрархічна модель / Н. В. Родіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету. - 2010. - № 3/4. - С. 145-156.

Родіна Н. В. Феномен розуміння в контексті Подолання Важко жіттєвіх СИТУАЦІЙ. Теоретично-методологічний аналіз / Н. В. Родіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного університету. - 2010. - № 5/6. - С. 39-48.

Родіна Н. В. Класифікація осіб, Які долаються Екстремальні ситуации (ієрархічна модель на прікладі пожежніків МНС України) / Н. В. Родіна // Наука і освіта. - 2010. - № 9. - С. 116-120.

Родіна Н. В. Системне моделювання копінг-поведінкі, что реалізується в парадігмі псіходінамічного підходу. Концепція дослідження / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. - 2010. - Т. 11, вип. 3. - С. 372-379.

Родіна Н. В. Основні компоненти СОЦІАЛЬНОГО середовища абітурієнтів, Які вступають до ВНЗ / Н. В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. - 2010. - Т. 15, вип. 16. - С. 66-77.

Родіна Н. В. Ієрархічна модель структури копінг-поведінкі / Н. В. Родіна

// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол. : В. І. Судаков [та ін.]. - К.: Логос, 2011. - Т. 1. - С. 120-129.

Родіна Н. В. Емпірічна веріфікація сістемної моделі копінг-поведінкі, что реалізується в парадігмі псіходінамічного підходу / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. - Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Вип. 4, ч. 2. / за ред. : С. Д. Максименка, М. В. Папучі. - К.: Інститут психології ім. Г. С. Костюка, 2011. - С. 208-217.

Коваленко А. Б. Дослідження копінг-поведінкі: Тенденції та перспективи / А. Б. Коваленко, Н. В. Родіна // Наука і освіта. - 2011. - № 9. - С. 110-113.

Родіна Н. В. опитувальника WOCQ в адаптації С. І. Хаїрової. Псіхометрічній аналіз и альтернативна факторний модель / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. - 2010. - Т. 12, вип. 10, ч. 2. - С. 340-350.

Родіна Н. В. проективної експрес-методика, что засновано на стимульному матеріалі тесту Вартегга. ! Застосування у вивченні копінгу / Н. В.Родіна // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. Проблеми загальної та педагогічної психології. - 2010. - Т. 12, ч. 2. - С. 247-257.

Родіна Н. В. Псіхометрічній аналіз и стандартизація опитувальника WOCQ для Вивчення долаючої поведінкі в условиях екстремального стрес / Н. В.Родіна // Вісник Одеського національного. університету. - 2010. - № 15 (11). - С. 137-147.

Родіна Н. В. Копінг-поведінка як психічна діяльність суб'єкта / Н. В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. - 2009. - № 14 (6). - С. 80-88.

Родіна Н. В. переживання як емоційний стан суб'єкта в процесі копінг-поведінкі / Н. В. Родіна // Наука і освіта. - 2010. - № 4. - С. 247-251.

Родіна Н. В. Псіходінамічні аспекти Теорії В. Шутц: проблема міжособістісніх потреб в ситуации внутрішньосімейної взаємодії / Н. В. Родіна, О. М. Сухоребрий // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол. : В. І. Судаков [та ін.]. - К.: Логос, 2011. - Т. 3. - С. 104-114.

Родіна Н. В. Проблема переживання пріхільності до об'єкту Втрата

/ Н. В. Родіна, О. М. Ческідова // Актуальні проблеми психології. - Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Вип. 4, ч. 2 / за ред. : С. Д. Максименка, М. В. Папучі. - К.: Інститут психології

ім. Г.С. Костюка, 2011. - С. 200-208.

Родіна Н. В. Роль проактивного копінгу в подоланні особістістю жіттєвої кризиса / Н. В. Родіна, Б. В. Бірон // Вісник Одеського національного університету. - 2011. - Т. 16, вип. 17. - С. 155-162.

Родіна Н. В. Копінг-поведінка аномічної особистості / Н. В. Родіна, Б. В. Бірон // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. - 2012. - Т. 14 (1). - С. 298-305.

Родина Н. В. Теоретико-емпіричні аспекти вивчення психосоматичних компонентів офтальмологічних захворювань / Н. В.Родіна, Л. О.Насіннік // Наука і освіта. - 2012. - № 3. - С. 91-94.

Родіна Н. В. Копінг-поведінка пацієнтів з раком молочной залоза. Структура та детермінанті / Н. В. Родіна // Наука і освіта. - 2012. - № 3. - С. 86-90.

Родіна Н. В. Системно-параметричного модель формирование копінг-поведінкі / Н. В. Родіна // Інтернет-конф. «Пізнавальний та перетворювальній Потенціал історичної психології як науки», (Одеса, 2 лют. - 1 берез. 2012 р. ЗВ'ЯЗОК). - Режим доступу: http://forum.onu.edu.ua/index.php/topic,5064.0.html

Родіна Н. В. Особливості проявити копінг-поведінкі майбутніх фахівців

/ Н. В. Родіна // Проблеми екстремальної та крізової психології. - 2007. - № 3 (2). - С. 219-225.

Родіна Н. В. Символічна організація несвідомого та вибір копінг-стратегій у процесі засвоєння Нових зв'язків и СТОСУНКІВ / Н. В. Родіна // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2009.- № 449/450. - С. 129-134.

тези:

Родина Н. В. Дослідження копінг-стратегій як модераторів дезадаптивной реакції особистості на стрес: застосування опитувальника WOCQ / Н. В.Родіна // Методології та технології практичної психології в системе вищої освіти: [Матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф.]. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова МОН України, Поліграф-центр, 2009. - С. 163-165.

Родіна Н. В. Системне моделювання копінг-поведінкі, что реалізується в парадігмі псіходінамічного підходу. Концепція дослідження [Електронний ресурс] // Тези доп. на Першому всеукр. конгр. Із соц. психології (УКСП-2010) «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, Виклики, перспективи», (Київ, 18-20 жовт. 2010 р.). - Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_17.htm