Статьи

Управлінський і фінансовий облік

 1. Відмінності фінансового і управлінського обліку
 2. Взаємозв'язок фінансового і управлінського обліку
 3. Аналіз і цілі використання інформації

Всі види фінансового та управлінського обліку є впорядкованими системами, які дозволяють збирати, узагальнювати, реєструвати і інтерпретувати інформацію про стан майна компанії, розподілі ресурсів, фінансовий результат та інші аспекти діяльності.

При цьому на практиці все більше затребуваний управлінський облік як єдиний комплекс технологій, в якому акумулюється і аналізується інформація, необхідна для управління компанією в цілому, її структурними підрозділами, а також сегментами бізнесу.

Відмінності фінансового і управлінського обліку

Управлінський облік відокремився від фінансового з об'єктивних причин, зокрема, під впливом конкуренції, тенденції до збільшення масштабів бізнесу. У ньому поєдналися частково бухгалтерської облік, і частково оперативної облік.

Чим управлінський облік відрізняється від фінансового? Цілі використання інформації управлінського і фінансового обліку істотно відрізняються. Основна мета управлінського обліку - це підвищення ефективності господарської діяльності компанії. Відображена в управлінській звітності інформація зазвичай доступна тільки внутрішнім користувачам. Система управлінського обліку використовується менеджерами різних рівнів в поточній роботі. Дана інформація, в тому числі, необхідна для прийняття оперативних управлінських рішень як в цілому по компанії за конкретний період, так і по окремих сегментах діяльності, процесам, продуктам за різні періоди часу.

Управлінський облік регламентується відповідно до бачення самої компанії, що підвищує ефективність і різноплановість використання фінансової та комерційної інформації.

Фінансовий облік і звітність повинні відповідати певним стандартам, які встановлюються і контролюються різними зовнішніми інститутами: наприклад, національним законодавством (РСБО), радою з міжнародної фінансової звітності (МСФЗ). Користувачами фінансової звітності можуть бути не тільки топ-менеджери та засновники компанії, але і різні кредитори, інвестори, податкові органи і т.д. Дані користувачі зацікавлені в оцінці фінансового стану та фінансових результатів компанії (наприклад, інвестори і кредитори можуть оцінювати фінансову стійкість, ліквідність, кредитоспроможність компанії), але при цьому у них немає можливості запросити додаткові звіти у компанії.

Фінансовий облік надає чітко вивірену інформацію, яка не підлягає коригуванню, якщо представлена ​​у вигляді офіційних звітів. Державні органи можуть використовувати інформацію для перевірки платіжної дисципліни організації в сфері податків і зборів. Фінансовий облік покликаний здійснювати, в першу чергу, документування, оцінку, інвентаризацію, калькуляцію витрат і т.д.

Фінансовий і управлінський облік має ще цілий ряд відмінностей. До основних відмінностей слід віднести:

 • Періодичність. Терміни подачі звітності в фінансовому обліку регламентуються зовнішніми інститутами, а в управлінському залежать від потреб внутрішніх користувачів і встановлюються компанією.
 • Характеристика показників. Вся інформація в фінансовому обліку відображається в грошовому вираженні, а управлінський облік може оперувати не тільки грошовими, а й іншими показниками. Вони можуть бути кількісними, якісними, імовірнісними.
 • Об'єктивність оцінки. У фінансовому обліку, найчастіше, використовуються тільки об'єктивні дані, а в управлінському, поряд з фактичними показниками, використовується і оцінна інформація.
 • Вимоги до інформації. В управлінському обліку особлива увага приділяється повноті, оперативності та форму надання інформації, у фінансовому - достовірності і відповідності вимогам законодавства, стандартів.
Всі види фінансового та управлінського обліку є впорядкованими системами, які дозволяють збирати, узагальнювати, реєструвати і інтерпретувати інформацію про стан майна компанії, розподілі ресурсів, фінансовий результат та інші аспекти діяльності

Малюнок 1. Фрагмент управлінського звіту «Аналіз операційної діяльності» на прикладі програмного продукту «WA: Фінансист».

Взаємозв'язок фінансового і управлінського обліку

Взаємозв'язок управлінського і фінансового аналізу досить тісний і мають спільні завдання:

 • забезпечити цільової фінансовий результат діяльності компанії;
 • виявити внутрішні резерви для забезпечення фінансової стійкості компанії;
 • визначити доцільність господарських операцій;
 • здійснити контроль наявності та руху товарно-матеріальних цінностей та іншого майна;
 • визначити доцільність використання ресурсів.

Малюнок 2. Фрагмент фінансової звітності по МСФО «Звіт про фінансовий стан» на прикладі програмного продукту «WA: Фінансист».

Аналіз і цілі використання інформації

При аналізі даних, отриманих за допомогою управлінського або фінансового обліку, можна розглядати різні аспекти діяльності компанії: поточну, фінансову або інвестиційну діяльність. Наприклад, управлінський облік фінансової діяльності організації в більшості випадків використовує методи порівняння даних з метою пошуку ефективних рішень для досягнення стратегічних цілей компанії. Взаємозв'язок управлінського аналізу та управлінського обліку проявляється в тому, що аналіз проводиться на основі отриманих даних управлінського обліку.

Взаємозв'язок фінансового і управлінського обліку і аналізу полягає в тому, що багато операцій в управлінському та фінансовому обліку відображаються абсолютно ідентично. Обидві системи використовують одну і ту ж вхідну інформацію, але групується вона по-різному, так як призначена для різних цілей.

У фінансовому (бухгалтерському) обліку існують єдині підходи і чіткі методологічні правила, зумовлені різними стандартами, для надання інформації. Такий підхід необхідний, щоб певному колу користувачів було зручно користуватися інформацією і можна було порівнювати різні компанії між собою.

Запрошуємо на безкоштовний вебінар

23 липня об 11:00

1 годину

Так, основними принципами фінансового обліку, згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, є:

 • принцип нарахування - події відображаються в тому періоді, коли відбулися, незалежно від руху грошових коштів;
 • принцип безперервності діяльності - компанія продовжить працювати в найближчому майбутньому і у керівництва немає ні планів, ні необхідності згортати діяльність;
 • доречність - для прогнозів і їх підтвердження;
 • достовірність - повнота і нейтральність інформації;
 • порівнянність - з минулими періодами і між компаніями;
 • проверяемость - наприклад, інформація може бути підтверджена різними незалежними експертами;
 • своєчасність;
 • зрозумілість.

Завдання менеджменту мають більш широкий спектр, вони можуть вимагати поглибленої деталізації, кількісних і якісних характеристик. Наприклад, за допомогою управлінських звітів може здійснюватися аналіз діяльності окремих структурних підрозділів, центрів фінансової відповідальності, аналіз окремих проектів, прогнозування майбутніх показників, дослідження відхилення фактичних даних від планових, коригування бюджетів і т.д. Тому в управлінському обліку поряд з загальноприйнятими принципами фінансового обліку, можуть використовуватися й інші підходи.

Відеозаписи минулих вебінарів по темі «Управлінський облік / МСФЗ»

Для управлінського обліку вибираються для використання правила фінансового обліку, які топ-менеджмент компанії вважає найбільш корисними для прийняття рішень, незалежно від того, чи відповідають вони загальноприйнятим нормам або юридичним вимогам.

Фінансова звітність може, в свою чергу, включати в себе елементи управлінської звітності. Наприклад, згідно зі стандартом МСФЗ «Операційні сегменти», компанії можуть подавати звітність за сегментами бізнесу, яка буде підготовлена ​​на основі внутрішньої управлінської звітності за сегментами. При цьому результати даного компонента бізнесу - сегмента - повинні регулярно аналізуватися головним виконавчим органом компанії (особою, відповідальною за прийняття рішень при оцінці і розподілі ресурсів).

Таким чином, управлінський і фінансовий облік тісно взаємопов'язані, але при цьому мають різні цілі застосування і відмінності в аналізі даних.

Чим управлінський облік відрізняється від фінансового?

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,