Статьи

Реферат: Фінансово-бюджетна система Республіки Башкортостан

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої

професійної освіти

УФИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки і управління

Кафедра управління в соціальних та економічних системах

Відсоток виконання роботи Номер навчального тижня

Курсова робота

з дисципліни

«ДЕРЖАВНІ І МУНІЦИПАЛЬНІ ФІНАНСИ»

Тема

«Фінансово-бюджетна система Республіки Башкортостан»

Виконав: студент групи ДМУ-323

(ПІБ)

залікова книжка №

(підпис)

Керівник: _Глущенко Л.Р. _________

(ПІБ)

(дата і підпис)

Уфа - 2009

План виконання курсової роботи

з дисципліни «Державні і муніципальні фінанси»

студента:

групи:

на тему: «Фінансово-бюджетна система Республіки Башкортостан»

Найменування етапу робіт Дата (№ навчального тижня) Обсяг виконання (%) планована фактична Отримання і узгодження теми курсової роботи 2 - 3 3 Розробка загального плану курсової роботи 4 4 Пiдбiр, вивчення і аналіз літературних джерел 5 6 Написання теоретичної частини 7 7-8 Збір статистичних даних для аналітичної частини 9 9 Виробництво статистичних даних, виконання комплексного аналізу і написання аналітичної частини 11 10-11 Формулювання висновків, визначення напрямків розвитку, розробка рекомендацій щодо вдосконалення об'єк єкта дослідження 12 12 Оформлення курсової роботи 13 13 Робота над зауваженнями керівника 14 14 Захист курсової роботи 15

Студент ___________________________ (ПІБ)

(Підпис)

Керівник ___________________________ (ПІБ)

(Підпис)

зміст

Вступ

1 Фінансово-бюджетна система Республіки Башкортостан

1.1 Фінансова система РБ

1.2 Бюджетна система РБ як основний елемент фінансової системи РБ

2 Аналіз фінансово-бюджетної системи Республіки Башкортостан на сучасному етапі

3 Тенденції розвитку фінансово-бюджетної системи Республіки Башкортостан

висновок

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми даної курсової роботи пояснюється тим, що держава не може реалізувати свою внутрішню і зовнішню політику, забезпечити виконання своїх соціально-економічних програм, функцій оборони і безпеки країни, не маючи фінансовими ресурсами, не використовуючи широкі можливості впливу на всі ці явища за допомогою фінансового механізму . Розвиток в країні місцевого самоврядування, покликаного вирішувати завдання місцевого значення, також вимагає відповідного фінансового забезпечення, функціонування фінансів муніципального освіти. Бюджетне пристрій в Республіці Башкортостан визначається федеральними законами і законами Республіки Башкортостан. Республіка Башкортостан в межах своєї компетенції бере участь у проведенні єдиної федеральної політики в області фінансів, бюджетних правовідносин та оподаткування. Бюджет Республіки Башкортостан і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів Республіки Башкортостан щорічно приймаються Державним Зборами Республіки Башкортостан за поданням Президента Республіки Башкортостан.

Метою даної роботи є розгляд фінансово-бюджетної системи Республіки Башкортостан на сучасному етапі і в динаміці розвитку за останні кілька років. Об'єктом вивчення виступає сама фінансово-бюджетна система, а предметом - динаміка її розвитку.

1 Фінансово-бюджетна система Республіки Башкортостан

1.1 Фінансова система РБ

Податкова і бюджетна політика Республіки Башкортостан здійснюється відповідно до положень, заходами та напрямами державної фінансової політики, що проводиться державними органами Російської Федерації, знаходиться в безпосередньому зв'язку з ними і відображає процеси, що відбуваються, сформовані тенденції в економічній та фінансовій сферах республіки. Разом з тим при проведенні єдиної фінансової політики враховуються регіональні особливості економічного і соціального розвитку Республіки Башкортостан, пов'язані зі сформованими відмінностями в економічній, виробничій та соціальній сферах.

Малюнок 1 - Фінансова система Республіки Башкортостан

На сучасному етапі в фінансовій системі існують наступні ланки:

· Позабюджетні цільові державні та муніципальні (місцеві) фонди;

· Фінанси підприємств, організацій, установ, галузей народного господарства;

· Майнове і особисте страхування;

· Кредит.

Всі вони мають загальні властивості фінансів як економічної категорії, але і в силу своїх особливостей по-різному впливають на соціально-економічні процеси, в той же час взаємодіючи між собою. Многозвенность фінансової системи сприяє більшій її гнучкості та ефективності.

Республіканським органом виконавчої влади, що забезпечує проведення єдиної державної фінансової політики, складання і виконання є республіканського бюджету, державний фінансовий контроль Міністерство фінансів Республіки Башкортостан (Мінфін РБ). Міністерство фінансів Республіки Башкортостан і територіальні фінансові органи в містах та районах входять в єдину систему органів державного управління фінансами в Республіці Башкортостан.

Основними завданнями Міністерства фінансів Республіки Башкортостан є:

· Розробка та реалізація основних напрямів єдиної державної фінансової політики;

· Концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку Республіки Башкортостан;

· Розробка проекту республіканського бюджету і забезпечення виконання у встановленому порядку республіканського бюджету; складання звіту про виконання республіканського бюджету і консолідованого бюджету Республіки Башкортостан;

· Розробка програм державних запозичень та їх реалізація в установленому порядку від імені Республіки Башкортостан;

· Участь в розробці і реалізації єдиної політики в сфері розвитку фінансових ринків в Республіці Башкортостан;

· Участь в розробці і проведенні єдиної політики в сфері формування і використання державних ресурсів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

· Визначення методології складання республіканського бюджету Республіки Башкортостан і звіту про його виконання;

· Здійснення в межах своєї компетенції державного фінансового контролю;

· Забезпечення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

Міністерство фінансів Республіки Башкортостан відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні основні функції:

· Готує пропозиції та реалізує заходи щодо вдосконалення бюджетної системи Республіки Башкортостан, розвитку механізму міжбюджетних відносин з органами місцевої влади;

· Бере участь в установленому порядку в розробці прогнозів соціально-економічного розвитку Республіки Башкортостан на довгострокову, середньострокову і короткострокову перспективу;

· Бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо фінансового оздоровлення і структурної перебудови економіки, підтримки і захисту інтересів вітчизняних виробників товарів, виконавців робіт і послуг;

· Бере участь у підготовці пропозицій щодо основних напрямів кредитної, грошової політики Республіки Башкортостан, поліпшення стану розрахунків і платежів в економіці;

· Бере участь у формуванні та здійсненні єдиної політики цін;

· Бере участь у підготовці республіканських цільових програм, забезпечує в установленому порядку їх фінансування за рахунок коштів республіканського бюджету;

· Розробляє заходи, спрямовані на формування і реалізацію активної інвестиційної політики, бере участь в розробці та фінансуванні республіканських інвестиційних програм та Бюджету розвитку Республіки Башкортостан;

· Бере участь в установленому порядку в розробці проектів законів та інших нормативних правових актів Республіки Башкортостан;

· Розробляє і приймає в установленому порядку нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Міністерства, обов'язкові для виконання на території Республіки Башкортостан;

· Проводить впровадження сучасних інформаційних технологій в систему управління фінансово-бюджетного комплексу Республіки Башкортостан;

· Розробляє проекти республіканського бюджету і прогнозу консолідованого бюджету Республіки Башкортостан; бере участь в розробці проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Республіки Башкортостан;

· Виконує в межах своєї компетенції республіканський бюджет, складає звіт про виконання республіканського бюджету і консолідованого бюджету Республіки Башкортостан;

· Здійснює контроль за цільовим використанням коштів республіканського бюджету та коштів бюджетів районів і міст;

· Готує пропозиції та реалізує заходи, спрямовані на вдосконалення структури державних витрат;

· Бере участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення системи республіканських органів виконавчої влади та їх структури, готує пропозиції про граничну чисельність працівників їх центрального апарату і територіальних органів, розмір асигнувань на їх утримання;

· Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення системи оплати праці працівників бюджетних установ та організацій, діяльність яких частково здійснюється за рахунок бюджетних коштів;

· Вдосконалює методи бюджетного планування та порядок бюджетного фінансування, здійснює методичне керівництво в цій сфері, а також в області складання і виконання республіканського бюджету і т.д.

1.3 Бюджетна система РБ як основний елемент фінансової системи РБ

Як вже говорилося вище, бюджетна система Республіки Башкортостан складається з республіканського бюджету, бюджетів муніципальних утворень і позабюджетних фондів. Принципи організації бюджетної системи Республіки Башкортостан визначаються федеральними законами і законами Республіки Башкортостан.

Фінансовий облік в республіці здійснюється в рублях. Бюджетний процес в республіці регулюється Бюджетним кодексом Російської Федерації, Конституцією Республіки Башкортостан, законом Республіки Башкортостан про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік, федеральними і республіканськими нормативними правовими актами, що регулюють бюджетні правовідносини. [1]

Бюджетний процес в республіці базується на єдиних принципах, визначених Бюджетним кодексом Російської Федерації.

Бюджетне пристрій і бюджетний процес в республіці визначаються федеральними законами і законами Республіки Башкортостан. Виходячи з цього формуються бюджет Республіки Башкортостан і бюджети муніципальних утворень (1020), в тому числі:

· Бюджети муніципальних районів (54),

· Бюджети міських округів (9),

· Бюджети міських і сільських поселень (957).

· Бюджети міських і сільських поселень (957)

Малюнок 2 - Бюджетна система РБ

Бюджет Республіки Башкортостан і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів (Пенсійного фонду, Фонд обов'язкового медичного страхування, Фонд соціального страхування, Фонд зайнятості населення) Республіки Башкортостан щорічно приймаються Державним Зборами - Курултаєм - Республіки Башкортостан за поданням Президента Республіки Башкортостан.

Реалізація послідовної та комплексної програми заходів по стабілізації і розвитку бюджетного процесу в Республіці Башкортостан дозволила забезпечити бюджету Республіки Башкортостан лідируючі позиції в Російській Федерації. [2]

Республіка Башкортостан знаходиться в єдиному податковому просторі Російської Федерації. Регіональні та місцеві податки встановлюються і стягуються відповідно до федеральним податковим законодавством.

У звіт про виконання бюджету включаються всі доходи, що надійшли на рахунок республіканського бюджету, і витрати по фінансуванню зобов'язань, які несе республіка.

Звіти про виконання бюджету складаються в цінах на момент надходження доходів і твори витрат.

Складання і виконання бюджету здійснюється відповідно до встановленої в Російській Федерації бюджетною класифікацією доходів і витрат, джерел фінансування дефіциту бюджетів Російської Федерації. [3]

Дебіторська та кредиторська заборгованість, матеріальні запаси бюджетних установ встановлюються на підставі даних звітів одержувачів бюджетних коштів. Витрати з обслуговування державного боргу Республіки Башкортостан включені до переліку витрат бюджету, що підлягають фінансуванню в першочерговому порядку і не підлягають скороченню. [4]

Організації та фізичні особи вносять податки і збори в бюджетну систему Республіки Башкортостан відповідно до федеральними законами і законами Республіки Башкортостан про податки і збори.

Республіка Башкортостан встановлює загальні принципи оподаткування і зборів в бюджет Республіки Башкортостан відповідно до федеральними законами і законами Республіки Башкортостан.

2 Аналіз фінансово-бюджетної системи Республіки Башкортостан на сучасному етапі

У цій частині курсової роботи мною буде проведено аналіз сучасного стану фінансово-бюджетної системи Республіки Башкортостан.

Для проведення аналізу буду використані наступні джерела: Постанов Уряду РБ від 09.04.2007 N 86, від 29.08.2007 N 243, Офіційний інформаційний портал Республіки Башкортостан.

В даний час в Республіці функціонують 1020 бюджетів з повністю сформованим бюджетним процесом, що є найбільшою в країні регіональної бюджетної системою. Загальне надходження платежів до всіх рівнів бюджетів та позабюджетних фондів на території Республіки Башкортостан за 2007 р склало 227,9 млрд. Руб. Із загального обсягу надходжень до федерального бюджету і державні позабюджетні фонди Російської Федерації перераховано 66% (150,4 млрд. Руб.), В консолідований бюджет Республіки Башкортостан - 34% (77,5 млрд. Руб.). За обсягом податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що надійшли у федеральний бюджет, республіка знаходиться на 8 місці серед суб'єктів РФ, а за обсягом доходів консолідованого бюджету за 2007 р (92 млрд. 579,6 млн. Руб.), - на 10 місці в Російській Федерації та на 2 місці - серед суб'єктів Приволзького федерального округу. [5]

Рівень і тенденції розвитку економіки республіки створили основу для формування значної дохідної бази бюджетів усіх рівнів і визначили статус республіки як донора федерального бюджету, що забезпечує в складі Приволзького федерального округу формування 1/5 доходів федерального бюджету. Серед суб'єктів Приволзького федерального округу Республіка Башкортостан за обсягом власних доходів в першому півріччі 2005 року вийшла на 2-е місце.

Розглянемо зведений фінансовий баланс РБ на 2005 - 2008 рік і проаналізуємо на його основі стан фінансово-бюджетної системи РБ в ці роки. Для зручності розіб'ємо його на дохідну та видаткову частину

Таблиця 1 - Дохідна частина Зведеного фінансового балансу Республіки Башкортостан на 2005-2008 рік

Таблиця 1 - Дохідна частина Зведеного фінансового балансу Республіки Башкортостан на 2005-2008 рік

З даних таблиці 1 можна зробити такі висновки:

· З 2005 по 2008 рік постійно збільшувалася частка коштів державних позабюджетних фондів в загальній сумі доходів;

· З суми всіх доходів в 2008 році 11% складають надходження від державних позабюджетних фондів. На мій погляд, це досить суттєвий відсоток, що додається до доходів суб'єкта.

В цілому, доходи бюджету Республіки Башкортостан за 4 роки постійно збільшувалися, що наочно ілюструє наступний малюнок.

Малюнок 3 - динаміка зміни доходів РБ

Станом на 1 липня 2005 року на території Республіки Башкортостан зібрано платежів до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів в сумі 79912,2 млн. Рублів, що в 1,6 рази більше надходжень за аналогічний період минулого року. Із загального обсягу надходжень до федерального бюджету перераховано 72,6%, до консолідованого бюджету Республіки Башкортостан - 27,4% (за аналогічний період 2004 року 65,2% і 34,8% відповідно).

За 2006 рік бюджет Республіки Башкортостан виконаний по доходах на 69 млрд. 820,4 млн. Рублів, що склало 108,4% до річного плану 2006 року. Основними джерелами доходів стали: податок на прибуток організацій -19 млрд. 627,8 млн. Рублів (28,1% від загальної суми доходів), що збільшився в порівнянні з відповідним періодом 2005 року в 1,5 рази, податок на доходи фізичних осіб - 9 млрд. 907,1 млн. рублів (14,1%), відповідно в 1,6 рази, акцизи - 5 млрд. 714,7 млн. рублів (8,2%) і на 17,5%, податок на майно - 5 млрд. 309,4 млн. рублів (7,6%) і в 1,8 рази.

За 2006 рік в бюджетну систему Російської Федерации по территории Республики Башкортостан надійшло доходів на суму 213 млрд. 418,1 млн. Рублей, что на 30,1% більше відповідного ПЕРІОДУ 2005 року. З них в доход федерального бюджету и державних позабюджетніх ФОНДІВ России перераховано 144 млрд. 541,2 млн. Рублей або 68% всех надходження. У той час як у 2000 році було перераховано менше 31%, в 2001 році менше 50%, в 2002 і 2003 роках - близько 60%, в 2004 і 2005 роках - близько 70% надходжень.

Таблиця 2 - Видаткова частина Зведеного фінансового балансу Республіки Башкортостан на 2005-2008 рік

З даних таблиці 2 можна зробити наступні висновки:

· Аналогічно доходам РБ зростали і витрати. З 2005 по 2008 рік вони збільшилися на 50157 млн.руб;

· Витрати на державні інвестиції за рахунок коштів бюджету РБ знизилися, але не значно;

· Досить відчутно знизилися витрати на ЖКГ.

Витрати бюджету Республіки Башкортостан за 2006 рік профінансовані в сумі 60 млрд. 980,8 млн. Рублів, що на 57,2% вище відповідного періоду 2005 року або на 22 млрд. 189,3 млн. Рублів.

У структурі видатків бюджету Республіки Башкортостан витрати на надання фінансової допомоги нижчестоящим бюджетам (міжбюджетні трансферти) склали 17млрд. 012 млн. Рублів або 27,9% від загальної суми витрат, на виплату заробітної плати працівникам республіканських установ - 7 млрд. 703,7 млн. Рублів або 12,6%, на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення - 4 млрд. 015,1 млн. рублів або 6,6%, на надання субсидій та субвенцій організаціям республіки - 5 млрд. 744,3 млн. рублів або 9,4%, на утримання установ соціального обслуговування та по реалізації заходів соціальної підтримки громадян, на виплату допомог, доплат до пенсій та інших витрат у соціальній сфері - 4 млрд. 208,9 млн. рублів або 6,9%. На фінансування дорожнього господарства направлено 5 млрд. 554,4 млн.рублів або 9,1%, капітальних вкладень - 10млрд. 154,4 млн.рублів або 16,6% від загальної суми витрат. На вказані напрями витрат припадає 89,2% всіх видатків бюджету Республіки Башкортостан.

Проаналізуємо державний борг Республік Башкортостан.

З урахуванням здійснених в 2006 році державних запозичень та виконання боргових зобов'язань обсяг державного боргу Республіки Башкортостан на 1 січня 2007 року склав 3.275.415 тис.рублей або 124.393,4 тис. Доларів США (за курсом на 1 січня 2007 року) і виріс в порівнянні з 1 січня 2006 року на 48%, що пов'язано зі збільшенням обсягу боргових зобов'язань за державними цінними паперами у зв'язку з випуском їх в 2006 році на загальну номінальну вартість в 1 млрд.рублей.

У структурі державного боргу Республіки Башкортостан боргові зобов'язання за кредитними угодами склали 36% загального обсягу боргу, за державними цінними паперами - 46%, за державними гарантіями - 18%, за бюджетними кредитами з федерального бюджету - менше 1%. У загальному обсязі державного боргу Республіки Башкортостан внутрішній борг склав 64%, зовнішній борг- 36%. У порівнянні з 1 січня 2006 року зовнішній борг скоротився майже на 14%, внутрішній борг зріс в 2,5 рази, що пов'язано з припиненням зобов'язань за державними гарантіями в іноземній валюті, збільшенням зобов'язань за державними гарантіями, вираженим у валюті Російської Федерації і за державними цінних паперів.

Розглянемо виконання консолідованого бюджету Республіки Башкортостан за 2008 рік.

На території Республіки Башкортостан зібрано до бюджетів всіх рівнів та позабюджетні фонди 274,8 млрд. Рублів
(З урахуванням митних платежів), що перевищує рівень 2007 року на 21,2%. Із загального обсягу надходжень до федерального бюджету і позабюджетні фонди перераховано 64,4%, до консолідованого бюджету Республіки Башкортостан - 35,6% (2007 рік - відповідно 65,8% і 34,2%).

Таблиця 3 - Звіт про виконання консолідованого бюджету
Республіки Башкортостан за 2008 рік [6]

Таблиця 3 - Звіт про виконання консолідованого бюджету   Республіки Башкортостан за 2008 рік   [6]

Незважаючи на намітилося деяке зниження темпів зростання соціально-економічного розвитку в IVквартале 2008 року, темпи зростання доходів перевищили рівень 2007 року.

Доходи консолідованого бюджету Республіки Башкортостан виконані в обсязі 116538,2 млн. Рублів, зростання на 25,9% до 2007 року. У структурі доходів питома вага податкових доходів склав 68,7%, неподаткових доходів - 15,2%, безоплатних перерахувань - 16,1%, в тому числі:

· Податок на прибуток організацій - 29,9% від загальної суми податкових та неподаткових доходів;

· Податок на доходи фізичних осіб - 29,4%;

· Податки на майно - 9,0%;

· Акцизи - 7,2%;

· Доходи від використання майна, що перебуває у державній та муніципальній власності - 10,2%.

При цьому надходження податків на прибуток організацій і на сукупний дохід зросли в 1,3 рази, на доходи фізичних осіб і на майно - в 1,2 рази, акцизів - в 1,1 рази.

Зазначені податки становлять близько 85,2% власних доходів консолідованого бюджету Республіки Башкортостан.

Відзначається зростання надходжень з податку на доходи фізичних осіб внаслідок легалізації заробітної плати та погашення простроченої заборгованості по ній. З 2816 платників податків, які виплачували заробітну плату нижче середнього рівня за видами економічної діяльності, підвищили заробітну плату 2799 платників податків.

Збільшення надходження акцизів в консолідований бюджет Республіки Башкортостан в 2008 році в порівнянні з 2007 роком обумовлено підвищенням ставок акцизів в середньому на 7,0% за підакцизними товарами, за винятком нафтопродуктів, і зростанням податкової бази по акцизах на пивну продукцію. [7]

Рівень надходжень з податку на видобуток корисних копалин, що характеризується зростанням на 41,0% у порівнянні з 2007 роком, визначався динамікою світової ціни на нафту.

Надходження з податку на майно збільшилися на 19,9%, що в основному пов'язано зі зростанням оподатковуваної бази.

Витрати консолідованого бюджету Республіки Башкортостан профінансовані на суму 107408,7 млн. Рублів, що склало 116,9% до 2007 року. Консолідований бюджет республіки виконаний з профіцитом в сумі 9129,5 млн. Рублів.

Витрачання бюджетних коштів у 2008 році вироблялося виходячи з пріоритетності соціальних заходів державної політики.

У структурі витрат консолідованого бюджету, як і в попередні роки, найбільшу питому вагу займала соціальна складова - 67,1% (72100,0 млн. Рублів). На освіту направлено 26,2% усіх витрат консолідованого бюджету, на охорону здоров'я, фізичну культуру і спорт (з урахуванням витрат на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення) - 16,9%, на соціальну політику - 9,9%, житлово-комунальне господарство - 9,1%, на культуру, кінематографію, засоби масової інформації - 4,8%, на охорону навколишнього середовища - 0,2%. На дорожнє господарство та розвиток транспортної інфраструктури направлено 9,8% всіх витрат, державну підтримку сільського господарства і рибальства - 5,9%. [8]

Державна підтримка підприємств республіки в формі надання бюджетних кредитів склала 1740,8 млн. Рублів, у тому числі підприємств агропромислового комплексу - 648,8 млн. Рублів, житлового будівництва - 1092,0 млн. Рублів. Повернуто бюджетних кредитів, в тому числі раніше виділених, в сумі 320,3 млн. Рублів. [9]

З проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:

· За обсягом податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що надійшли у федеральний бюджет, республіка знаходиться на 8 місці серед суб'єктів РФ;

· За обсягом доходів консолідованого бюджету за 2007 р (92 млрд. 579,6 млн. Руб.), - на 10 місці в Російській Федерації та на 2 місці - серед суб'єктів Приволзького федерального округу;

· З 2005 по 2008 рік постійно збільшувалася частка коштів державних позабюджетних фондів в загальній сумі доходів;

· З суми всіх доходів в 2008 році 11% складають надходження від державних позабюджетних фондів. На мій погляд, це досить суттєвий відсоток, що додається до доходів суб'єкта;

· Доходи бюджету Республіки Башкортостан за 4 роки постійно збільшувалися;

· За 2006 рік бюджет Республіки Башкортостан виконаний по доходах на 69 млрд. 820,4 млн. Рублів, що склало 108,4% до річного плану 2006 року;

· Аналогічно доходам РБ зростали і витрати. З 2005 по 2008 рік вони збільшилися на 50157 млн.руб;

· Витрати на державні інвестиції за рахунок коштів бюджету РБ знизилися, але не значно;

· Досить відчутно знизилися витрати на ЖКГ;

· У структурі видатків бюджету Республіки Башкортостан витрати на надання фінансової допомоги нижчестоящим бюджетам (міжбюджетні трансферти) склали 17млрд. 012 млн. Рублів або 27,9% від загальної суми витрат;

· Доходи консолідованого бюджету Республіки Башкортостан виконані в обсязі 116538,2 млн. Рублів, зростання на 25,9% до 2007 року;

· У структурі доходів питома вага податкових доходів склав 68,7%, неподаткових доходів - 15,2%, безоплатних перерахувань - 16,1%;

· Відзначається зростання надходжень з податку на доходи фізичних осіб внаслідок легалізації заробітної плати та погашення простроченої заборгованості по ній.

3 Тенденції розвитку фінансово-бюджетної системи Республіки Башкортостан

У цій частині будуть підведені підсумки зробленого аналізу та визначено основні тенденції в розвитку фінансово-бюджетну систему Республіки Башкортостан.

У частині другій були зроблені наступні основні висновки:

· За обсягом податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що надійшли у федеральний бюджет, республіка знаходиться на 8 місці серед суб'єктів РФ;

· За обсягом доходів консолідованого бюджету за 2007 р (92 млрд. 579,6 млн. Руб.), - на 10 місці в Російській Федерації та на 2 місці - серед суб'єктів Приволзького федерального округу;

· З 2005 по 2008 рік постійно збільшувалася частка коштів державних позабюджетних фондів в загальній сумі доходів;

· З суми всіх доходів в 2008 році 11% складають надходження від державних позабюджетних фондів. На мій погляд, це досить суттєвий відсоток, що додається до доходів суб'єкта;

· Доходи бюджету Республіки Башкортостан за 4 роки постійно збільшувалися;

· За 2006 рік бюджет Республіки Башкортостан виконаний по доходах на 69 млрд. 820,4 млн. Рублів, що склало 108,4% до річного плану 2006 року;

· Аналогічно доходам РБ зростали і витрати. З 2005 по 2008 рік вони збільшилися на 50157 млн.руб;

· Витрати на державні інвестиції за рахунок коштів бюджету РБ знизилися, але не значно;

· Досить відчутно знизилися витрати на ЖКГ;

· У структурі видатків бюджету Республіки Башкортостан витрати на надання фінансової допомоги нижчестоящим бюджетам (міжбюджетні трансферти) склали 17млрд. 012 млн. Рублів або 27,9% від загальної суми витрат;

· Доходи консолідованого бюджету Республіки Башкортостан виконані в обсязі 116538,2 млн. Рублів, зростання на 25,9% до 2007 року;

· У структурі доходів питома вага податкових доходів склав 68,7%, неподаткових доходів - 15,2%, безоплатних перерахувань - 16,1%;

· Відзначається зростання надходжень з податку на доходи фізичних осіб внаслідок легалізації заробітної плати та погашення простроченої заборгованості по ній.

З цього випливає, що сприятлива економічна ситуація в республіці створила основу для успішного функціонування фінансово-кредитної системи, стійкої, централізованої і добре керованою. Основою успіху бюджетно-податкової політики республіки є:

· Розвинена оподатковуваний база;

· Високий рівень збирання податків;

· Ефективне управління державними фінансами.

Можна визначити основні напрямки реформування державних фінансів Республіки Башкортостан:

· Незважаючи на велику роботу по уточненню меж сектора державного управління та інвентаризації системи бюджетних установ, має бути уточнено перелік бюджетних послуг та установ, дійсно потребують фінансування з бюджету Республіки Башкортостан, здійснити заходи щодо оптимізації та реструктуризації мережі бюджетних установ і державних унітарних підприємств;

· В Республіці Башкортостан, як і в Росії в цілому, належить підвищити рівень культури державного управління - створити систему управління, орієнтовану на встановлення стандартів якості бюджетних послуг, моніторинг ефективності бюджетних витрат і використання механізмів зворотного зв'язку з населенням (споживачами послуг) для оцінки якості роботи установ бюджетної сфери, здійснити інституційні перетворення, спрямовані на впровадження ринкових відносин в фінансування бюджетних послуг, оптимізувати кількість ічество бюджетних установ і чисельність їх персоналу;

· Існуюча диференціація рівнів соціально-економічного розвитку муніципальних районів і міських округів вимагає вдосконалення методики розподілу фінансової допомоги місцевим бюджетам;

· Для подальшого прискореного розвитку Республіки Башкортостан в рамках подвоєння внутрішнього валового продукту (далі - ВВП) Росії необхідний приплив інвестицій, який частково буде забезпечений за рахунок підвищення рівня управління фінансами - одного з основних вимог інвесторів до територій.

Аналіз проблем розвитку фінансово-бюджетної системи Республіки Башкортостан демонструє необхідність:

· Вдосконалення бюджетної політики в середньостроковому періоді;

· Створення ефективної системи управління державними фінансами;

· Формування нової культури державного управління, орієнтованої на надання високоякісних бюджетних послуг населенню.

Домогтися поставлених цілей, мобілізації фінансових ресурсів, для подальшого соціально-економічного розвитку Республіки Башкортостан, підвищення ефективності управління державними фінансами можна шляхом проведення спеціальної програми реформування державних фінансів РБ.

Висновок

В результаті проведеного в цій роботі дослідження були зроблені основні висновки про сучасний стан фінансово-бюджетної системи і передбаченопередбачено основні тенденції та шляхи розвитку системи надалі.

Республіка Башкортостан встановлює податки і збори до бюджету Республіки Башкортостан відповідно до федеральним законом.

На сучасному етапі в фінансовій системі існують наступні ланки:

· Бюджетна система, що складається з державних;

· Позабюджетні цільові державні та муніципальні (місцеві) фонди;

· Фінанси підприємств, організацій, установ, галузей народного господарства;

· Майнове і особисте страхування;

· Кредит.

Всі вони мають загальні властивості фінансів як економічної категорії, але і в силу своїх особливостей по-різному впливають на соціально-економічні процеси, в той же час взаємодіючи між собою. Многозвенность фінансової системи сприяє більшій її гнучкості та ефективності.

Список використаної літератури

1. Постанов Уряду РБ від 09.04.2007 N 86, від 29.08.2007 N 243;

2. Офіційний сайт Міністерства Фінансів РБ - http://minfinrb.bashkortostan.ru


[1] http://minfinrb.bashkortostan.ru/07/progr_2003.htm

[2] http://minfinrb.bashkortostan.ru/07/progr_2003.htm

[3] http://minfinrb.bashkortostan.ru/07/progr_2003.htm

[4] http://minfinrb.bashkortostan.ru/07/progr_2003.htm

[5] http://minfinrb.bashkortostan.ru/09/01/statya.htm

[6] http://minfinrb.bashkortostan.ru/02/04/01/gotch_2008.htm

[7] http://www.bashkortostan.ru/economy/base/finance/

[8] http://www.bashkortostan.ru/economy/base/finance/

[9] http://www.bashkortostan.ru/economy/base/finance/

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,