Статьи

Організація робіт на висоті з оформленням наряду-допуску на виконання робіт на висоті (2018 г.)

Заповнення «Наряд-Допуск на проведення робіт на висоті» за допомогою програми ДНД Наряд-Допуск ПРО МАКС .

Наряд-Допуск на проведення робіт на висоті виглядає наступним чином:

21. Роботодавець до початку виконання робіт на висоті повинен затвердити перелік робіт, виконуваних на висоті за нарядом-допуском (далі - Перелік). До Переліку включаються роботи на висоті, що виконуються на нестаціонарних робочих місцях.

22. У виняткових випадках (попередження аварії, усунення загрози життю працівників, ліквідація наслідків аварій та стихійних лих) роботи на висоті можуть бути розпочаті без оформлення наряду-допуску під керівництвом працівників, які призначаються роботодавцем відповідальними за безпечну організацію і проведення робіт на висоті.

Якщо зазначені роботи виконуються більше доби, оформлення наряду-допуску має бути здійснене в обов'язковому порядку.

23. Наряд-допуск визначає місце проведення робіт на висоті, їх зміст, умови проведення робіт, час початку і закінчення робіт, склад бригади, яка виконує роботи, відповідальних осіб при виконанні цих робіт. Якщо роботи на висоті проводяться одночасно з іншими видами робіт, які вимагають оформлення наряду-допуску, то може оформлятися один наряд-допуск з обов'язковим включенням в нього відомостей про виконання робіт на висоті і призначенням осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.

24. Для виконання робіт, зазначених у Переліку, роботодавець зобов'язаний забезпечити розробку ППР на висоті. Зміст ППР на висоті передбачено додатком N 6 до Правил.

25. Роботодавець призначає посадову особу, відповідальну за твердження ППР на висоті.

26. При виконанні робіт на висоті в охоронних зонах споруд чи комунікацій наряд-допуск видається при наявності письмового дозволу власника цієї споруди або комунікації.

27. Для організації безпечного виконання робіт на висоті, які виконуються з оформленням наряду-допуску, призначаються:

а) посадові особи, які мають право видавати наряд-допуск, з числа керівників та фахівців;

б) відповідальний керівник робіт з числа керівників та фахівців;

в) відповідальний виконавець (виробник) робіт з числа робочих (бригадирів, ланкових і висококваліфікованих робітників).

Вищевказані посадові особи повинні пройти відповідну спеціальну підготовку.

28. Посадові особи, які видають наряд-допуск, зобов'язані:

а) визначити в ППР на висоті техніко-технологічні заходи забезпечення безпеки працівників, місця проведення робіт;

б) призначити відповідального керівника робіт;

в) визначити число нарядів-допусків, які видаються на одного відповідального керівника робіт, для одночасного виконання робіт;

г) призначити відповідального виконавця робіт;

д) визначити місце виробництва і обсяг робіт вказувати в наряді-допуску використовуване обладнання і засоби механізації;

е) видати відповідальному керівникові робіт два примірника наряду-допуску, про що зробити запис у журналі обліку робіт за нарядом-допуском (рекомендований зразок в додатку N 7 до Правил);

ж) ознайомити відповідального керівника робіт з доданою до наряду-допуску проектної, технологічної документацією, схемою огорожі;

з) здійснювати контроль за виконанням заходів щодо забезпечення безпеки під час виконання робіт, передбачених нарядом-допуском;

і) приймати у відповідального керівника робіт по завершенні роботи закритий наряд-допуск з записом в журналі обліку робіт за нарядом-допуском.

29. Посадові особи, які видають наряд-допуск, несуть відповідальність за:

а) своєчасне, правильне оформлення та видачу наряду-допуску;

б) зазначені в наряді-допуску заходи, що забезпечують безпеку працівників під час виконання робіт на висоті;

в) склад бригади і призначення працівників, відповідальних за безпеку;

г) контроль виконання зазначених у наряді-допуску заходів безпеки;

д) зберігання і облік нарядів-допусків.

30. Відповідальний керівник робіт зобов'язаний:

а) отримати наряд-допуск на проведення робіт у посадової особи, яка видала наряд-допуск, про що робиться запис в журналі обліку робіт за нарядом-допуском;

б) ознайомитися з ППР на висоті, проектної, технологічної документації, плану заходів при аварійній ситуації і при проведенні рятувальних робіт, з необхідними для роботи журналами обліку і забезпечувати наявність цієї документації при виконанні робіт;

в) перевірити укомплектованість членів бригади, які зазначені в наряді-допуску, інструментом, матеріалами, засобами захисту, знаками, огорожами, а також перевіряти у членів бригади наявність і терміни дії посвідчень про допуск до робіт на висоті;

г) дати вказівку відповідального виконавця робіт з підготовки і приведення в справність зазначених у наряді-допуску інструментів, матеріалів, засобів захисту, знаків, огороджень;

д) після прибуття на місце проведення робіт організувати, забезпечити і контролювати особистим оглядом виконання технічних заходів з підготовки робочого місця до початку роботи, комплектність виданих відповідно до наряду-допуском і (або) ППР на висоті ЗІЗ від падіння з висоти, включаючи аварійний комплект рятувальних та евакуаційних засобів, комплектність засобів надання першої допомоги, правильне розташування знаків безпеки, захисних огороджень і огорож місць виконання робіт;

е) перевіряти відповідність складу бригади складу, зазначеному у наряді-допуску;

ж) доводити до відома членів бригади інформацію про заходи щодо безпеки виробництва робіт на висоті, проводити цільовий інструктаж членів бригади з розписом їх в наряді-допуску;

з) при проведенні цільового інструктажу роз'яснювати членам бригади порядок виконання робіт, порядок дій в аварійних і надзвичайних ситуаціях, доводити до їхнього відома їх права та обов'язки;

і) після цільового інструктажу проводити перевірку повноти засвоєння членами бригади заходів з безпеки проведення робіт на висоті;

к) організувати і забезпечити виконання заходів з безпеки робіт на висоті, зазначених у наряді-допуску, при підготовці робочого місця до початку роботи, виробництві роботи і її закінчення;

л) допустити бригаду до роботи за нарядом-допуском безпосередньо на місці виконання робіт;

м) зупинити роботи при виявленні додаткових небезпечних виробничих факторів, не передбачених виданими нарядом-допуском, а також при зміні складу бригади до оформлення нового наряду-допуску;

н) організувати в ході виконання робіт регламентовані перерви і допуск працівників до роботи після закінчення перерв;

о) після закінчення роботи організувати прибирання матеріалів, інструментів, пристосувань, огорож, сміття та інших предметів, висновок членів бригади з місця роботи.

31. Відповідальний керівник робіт несе відповідальність за:

а) виконання всіх зазначених у наряді-допуску заходів з безпеки та їх достатність;

б) прийняті їм додаткові заходи безпеки, необхідні за умовами виконання робіт;

в) повноту і якість цільового інструктажу членів бригади;

г) організацію безпечного ведення робіт на висоті.

32. Відповідальний виконавець робіт є членом бригади. Він виконує розпорядження відповідального керівника робіт. З моменту допуску бригади до роботи відповідальний виконавець робіт повинен постійно перебувати на робочому місці і здійснювати безперервний контроль за роботою членів бригади, виконанням ними заходів безпеки і дотриманням технології виробництва робіт. Відповідальний виконавець робіт не має права залишати місце проведення робіт.

33. Відповідальний виконавець робіт зобов'язаний:

а) перевірити в присутності відповідального керівника робіт підготовку робочих місць, виконання заходів безпеки, передбачених нарядом-допуском, наявність у членів бригади необхідних в процесі роботи і які зазначені в наряді-допуску ЗІЗ, оснащення та інструменту, витратних матеріалів;

б) вказати кожному члену бригади його робоче місце;

в) забороняти членам бригади залишати місце проведення робіт без дозволу відповідального виконавця робіт, виконання робіт, не передбачених нарядом-допуском;

г) виводити членів бригади з місця проведення робіт на час перерв в ході робочої зміни;

д) відновлювати роботу бригади після перерви тільки після особистого огляду робочого місця;

е) після закінчення робіт забезпечити прибирання матеріалів, інструменту, пристосувань, огорож, сміття та інших предметів;

ж) вивести членів бригади з місця проведення робіт після закінчення робочої зміни.

34. Член бригади - робочий зобов'язаний:

а) виконувати тільки доручену йому роботу;

б) здійснювати безперервну візуальну зв'язок, а також зв'язок голосом або радіопереговорних зв'язок з іншими членами бригади;

в) вміти користуватися ЗІЗ, інструментом і технічними засобами, що забезпечують безпеку працівників;

г) особисто проводити огляд виданих ЗІЗ перед кожним їх використанням;

д) утримувати в справному стані ЗІЗ, інструмент і технічні засоби;

е) вміти надавати першу допомогу постраждалим на виробництві.

35. Працівник, що приступає до виконання роботи за нарядом-допуском, повинен бути ознайомлений:

а) з посадовою інструкцією або інструкцією з охорони праці по професії, виду виконуваних робіт, з локальними нормативними актами з охорони праці в обсязі, відповідному виконуваній роботі;

б) з умовами і станом охорони праці на робочому місці, з існуючим ризиком спричинення шкоди здоров'ю, з правилами і прийомами безпечного виконання роботи;

в) з заходами щодо захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

г) з наявністю і станом засобів колективного та індивідуального захисту, з інструкціями щодо їх застосування;

д) з правилами внутрішнього трудового розпорядку і режимом виконання майбутньої роботи.

Кожен член бригади повинен виконувати вказівки відповідального виконавця робіт, а також вимоги інструкцій з охорони праці по професії та за видами робіт, до яких він допущений.

36. До початку виконання робіт за нарядом-допуском для виявлення ризику, пов'язаного з можливим падінням працівника, необхідно провести огляд робочого місця на предмет відповідності з Правилами (далі - огляд робочого місця).

Огляд робочого місця проводиться відповідальним керівником робіт в присутності відповідального виконавця робіт.

При огляді робочого місця повинні виявлятися причини можливого падіння працівника, в тому числі:

а) ненадійність анкерних пристроїв;

б) наявність крихких (руйнуються) поверхонь, що відкриваються або незакритих люків, отворів в зоні виконання робіт;

в) наявність слизькій робочої поверхні, що має необгороджені перепади висоти;

г) можлива втрата працівником рівноваги при проведенні робіт з будівельних лісів, з риштовання, драбин, приставних драбин, в колисках підйомника, порушення їх стійкості, їх руйнування або перекидання;

д) руйнування конструкції, обладнання або їх елементів при виконанні робіт безпосередньо на них.

37. При проведенні огляду нестаціонарних робочих місць повинні враховуватися:

а) погодні умови;

б) можливість падіння на працівника матеріалів і предметів виробництва;

в) використання зварювального та газопламенного обладнання, ріжучого інструменту або інструменту, що створює розлітаються осколки;

г) наявність гострих кромок у елементів конструкцій, що може викликати в тому числі ризик пошкодження компонентів і елементів засобів захисту;

д) небезпечні фактори, обумовлені місцем розташування анкерних пристроїв, передбачені додатком N 10 до Правил:

фактор падіння (характеристика висоти можливого падіння працівника, що визначається відношенням значення висоти падіння працівника до початку спрацьовування амортизатора до сумарній довжині сполучних елементів страхувальної системи);

фактор відсутності запасу висоти (запас висоти розраховується з урахуванням сумарної довжини стропа і з'єднувачів, довжини спрацював амортизатора, зростання працівника, а також вільного простору, що залишається до нижележащей поверхні в стані рівноваги працівника після зупинки падіння);

фактор маятника при падінні (виникає при такому виборі місця розташування анкерного пристрою щодо розташування працівника, коли падіння працівника супроводжується маятниковим рухом).

38. Забороняється внесення технічних змін комплекс заходів, передбачених нарядом-допуском і ППР на висоті, що забезпечують безпеку робіт на висоті.

39. Наряд-допуск на виконання робіт на висоті дозволяється видавати на термін не більше 15 календарних днів з дня початку роботи. Наряд-допуск може бути продовжений 1 раз на термін не більше 15 календарних днів з дня його продовження. При перервах в роботі наряд-допуск залишається дійсним. При виникненні в процесі робіт небезпечних виробничих факторів і шкідливих умов праці, не передбачених нарядом-допуском, за рішенням відповідального керівника робіт роботи припиняються, наряд-допуск анулюється, а відновлення робіт проводиться після видачі нового наряду-допуску.

Продовжувати наряд-допуск може працівник, який видав його, або інший працівник, який має право видачі наряду-допуску.

40. Наряди-допуски, роботи за якими повністю закінчені, повинні зберігатися протягом 30 діб, після чого вони можуть бути знищені. Якщо при виконанні робіт за нарядами-допусками мали місце нещасні випадки на виробництві, то ці наряди-допуски слід зберігати в архіві організації разом з матеріалами розслідування нещасного випадку на виробництві.

41. Облік робіт за нарядами-допусками ведеться в журналі обліку робіт за нарядом-допуском.

42. При виявленні порушень заходів, що забезпечують безпеку робіт на висоті, передбачених нарядом-допуском і ППР на висоті, або при виявленні інших обставин, що загрожують безпеці працівників, члени бригади повинні бути видалені з місця виконання робіт відповідальним виконавцем робіт. Тільки після усунення виявлених порушень члени бригади можуть бути знову допущені до роботи.

43. Склад бригади дозволяється змінювати працівнику, який видав наряд-допуск, або іншому працівнику, який має право видачі наряду-допуску на виконання робіт на висоті. Вказівки про зміни складу бригади можуть бути передані по телефонного зв'язку, радіозв'язку або навмисне відповідального керівника або відповідального виконавця робіт, який в наряді-допуску за своїм підписом записує прізвище та ініціали працівника, що дав вказівку про зміну складу бригади.

Відповідальний виконавець робіт зобов'язаний проінструктувати працівників, введених до складу бригади.

При заміні відповідального керівника або виконавця робіт, зміні складу бригади більше ніж наполовину, зміні умов роботи наряд-допуск анулюється, а відновлення робіт проводиться після видачі нового наряду-допуску.

44. Переведення бригади на інше робоче місце здійснює відповідальний керівник або виконавець робіт, якщо видає наряд-допуск доручив їм це, із записом в рядку «Окремі вказівки» наряду-допуску.

45. При перерві в роботі у зв'язку із закінченням робочої зміни бригада повинна бути видалена з робочого місця (з висоти).

Відповідальний виконавець робіт повинен здати наряд-допуск відповідальному керівнику робіт або видав наряд-допуск, а в разі його відсутності - залишити наряд-допуск у відведеному для цього місці.

Відповідальний виконавець робіт закінчення роботи оформляє підписом в своєму примірнику наряду-допуску.

46. ​​Повторний допуск в наступні зміни на підготовлене робоче місце здійснює відповідальний керівник робіт.

Відповідальний виконавець робіт з дозволу відповідального керівника робіт може допустити членів бригади до роботи на підготовлене робоче місце із записом в рядку «Окремі вказівки» наряду-допуску.

При поновленні роботи наступної зміни відповідальний виконавець робіт повинен переконатися в цілості й схоронності огороджень, знаків безпеки і допустити членів бригади до роботи.

Допуск до роботи оформляється в екземплярі наряду-допуску, що знаходиться у відповідального виконавця робіт.

47. Після завершення роботи відповідальний виконавець робіт повинен видалити бригаду з робочого місця, зняти встановлені бригадою тимчасові огорожі, відновити постійні огородження, зняти переносні плакати безпеки, прапорці, анкерні пристрої, перевірити чистоту робочого місця, відсутність інструменту, оформити в наряді-допуску повне закінчення робіт своїм підписом і повідомити працівника, який видав наряд-допуск, про завершення робіт.

Завершення робіт за нарядом-допуском після огляду місця роботи має бути оформлено у відповідній графі журналу обліку робіт за нарядом-допуском.

Відповідальний керівник робіт після перевірки робочих місць повинен оформити в наряді-допуску повне закінчення робіт і не пізніше наступного дня здати наряд-допуск працівнику, який його видав.

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,