Статьи

Операційний важіль: визначення, сила впливу. Ефект операційного важеля

 1. Операційний важіль - визначення
 2. Особливості операційного важеля
 3. Прийоми зменшення постійних витрат
 4. Як заощадити на змінних витратах
 5. Розрахунок операційного важеля
 6. Властивості операційного важеля
 7. сила важеля
 8. Варіанти операційного важеля
 9. Як діє операційний важіль
 10. Розрахунок ефекту операційного важеля
 11. Економічна стійкість підприємства
 12. Основні допущення
 13. Що відображає показник
 14. Основні висновки

Операційний важіль (або, як його ще називають, операційний ливеридж) - це один з основних економічних показників. Він не тільки дає можливість оцінити поточну ситуацію, але також і активно використовується в прогнозуванні. Мабуть, найбільш важливим операційний ливеридж є в контексті визначення економічних ризиків в конкретному періоді.

Операційний важіль - визначення

Існує безліч різних критеріїв, за якими можна визначити економічний стан підприємства. Так, операційний важіль - це показник, який демонструє залежність динаміки зміни темпів прибутку від виручки. Важливу роль тут відіграє таке поняття, як точка беззбитковості, яка позначає мінімальний обсяг виручки, що покриває всі витрати на виробництво. Також варто враховувати чинники, які впливають на динаміку другого показника. Це можуть бути як цінові коливання, так і зміни в обсязі попиту.

Поняття операційного важеля нерозривно пов'язане з питомою вагою постійних витрат в загальних витратах виробництва. Саме цим і визначається чутливість розміру прибутку до показника виручки. чим нижче постійні витрати, тим активніше динаміка першого значення по відношенню до другого.

чим нижче  постійні витрати,  тим активніше динаміка першого значення по відношенню до другого

Особливості операційного важеля

Такий показник, як операційний важіль, характеризується цілою низкою відмінних рис. Серед них варто особливо виділити наступні:

 • Визначити ефект операційного важеля буде доцільним тільки в тому випадку, коли організація в своїй діяльності переступила через точку беззбитковості. Це можна пояснити тим, що, незалежно від розміру отриманого доходу, підприємство зобов'язане погасити витрати, які відносяться до постійних.
 • У міру збільшення обсягу збуту продукції, а відповідно, і виручки, поступово знижується значимість операційного важеля. Оскільки підприємство вже подолало нульовий (беззбитковий) рівень, прибуток з ростом доходу буде також безперервно збільшуватися. І навпаки.
 • Залежність між прибутком і операційним ліверідж зворотна. Таким чином, можна сказати, що даний показник деяким чином вирівнює значення прибутковості і ризику.
 • Ефект операційного важеля є справедливим лише для короткострокового періоду. Це можна пояснити тим, що постійні витрати поступово змінюються через коливання тарифів і інших чинників.

Це можна пояснити тим, що постійні витрати поступово змінюються через коливання тарифів і інших чинників

Прийоми зменшення постійних витрат

Для того щоб зменшити частку постійних витрат в їх загальній кількості, можуть бути використані такі прийоми:

 • скорочення витрат на утримання управлінського апарату;
 • реалізація або здача в оренду обладнання, яке простоює, щоб зменшити амортизаційні відрахування і витрати на його утримання;
 • щоб не навантажувати бюджет великою кількістю витрат, можна брати виробничі машини в лізинг;
 • економія ресурсів і скорочення витрат на оплату комунальних послуг.

Як заощадити на змінних витратах

Оскільки змінні витрати також позначаються на кінцевому показнику операційного важеля, на виробництві варто приймати деякі заходи щодо їх зниження:

 • зменшення кількості персоналу за рахунок автоматизації всіх процесів або ж підвищення продуктивності праці іншими способами;
 • раціоналізація складського господарства шляхом зменшення запасів, що дозволить скоротити витрати на їх зберігання і обслуговування;
 • перегляд логістичної системи на користь більш вигідних методів поставок.

Розрахунок операційного важеля

Дає можливість оцінити зміну прибутку в процентному співвідношенні при коливаннях витрат і виручки такий показник, як операційний важіль. Формула його представляє собою відношення маржинального прибутку до прибутку, яка була отримана до вирахування відповідних процентних платежів. Можна сказати, що це характеристика зміни прибутку на кожен відсотковий пункт підвищення рівня збуту.

Існує ще один спосіб, відповідно до якого може бути розрахований операційний важіль. Формула буде справедлива для тих підприємств, які випускають широкий перелік найменувань товарів. Так, даний показник розраховується як відношення між:

 • різницею виручки і змінних витрат;
 • різницею виручки, змінних витрат і умовно-постійних витрат.

Якщо керівник підприємства в повній мірі розуміє механізм дії даного показника, то він має можливість маніпулювати витратами з метою підвищити значення показника прибутку.

Властивості операційного важеля

Даний показник має такі властивості:

 • вплив і розмір операційного важеля прямопропорційні постійних витрат і обернено змінним;
 • найбільш високим показник операційного важеля є в тому випадку, коли обсяг збуту продукції є близьким до точки беззбитковості (це свідчить про високий рівень ризику);
 • незважаючи на те що низьке значення операційного лівериджу характеризується невеликим ризиком, варто відзначити, що на значний прибуток в даному випадку також розраховувати не варто.

сила важеля

Сила впливу операційного важеля залежить від того, яка частка постійних витрат у загальних витратах підприємства. Це один з найважливіших показників, відповідно до якого може бути визначений рівень ризику підприємницької діяльності. Він відображає коливання прибутку в залежності від обсягу продажів і доходів. Для визначення даного показника необхідно для початку розрахувати маржинальний дохід.

Сила впливу операційного важеля визначається виходячи з конкретної кількості виробленої продукції. Так, можна визначити ризик втратити прибуток через перепади обсягів продажів. Можна сказати, що сила операційного важеля і ймовірність зазнати збитків мають прямопропорційно залежність.

Розрахунок показника операційного важеля є об'єктивною необхідністю для проведення якісного аналізу роботи підприємства. Він дозволить вчасно виявити всі ризики і недоліки в організації збуту, щоб мінімізувати ймовірність фінансових втрат і банкрутства.

Варіанти операційного важеля

Існує кілька варіантів, відповідно до яких може бути розрахований даний показник. Таким чином, операційний важіль дорівнює:

 • співвідношенню постійних і змінних витрат, що істотно відбивається на прибутковості підприємства;
 • співвідношенню темпів зміни нерозподіленого прибутку до обсягу реалізації товарної продукції;
 • відношенню прибутку до постійної категорії витрат.

Варто відзначити, що збільшення активів підприємства за рахунок надходження будь-яких додаткових коштів завжди провокує підвищення показника операційного лівериджу.

Як діє операційний важіль

Вплив операційного важеля відображає підприємницький ризик. У тому випадку, коли даний показник високий, на кожен відсоток зменшення суми виручки припадає значне зниження розміру прибутку. також важливо враховувати вплив розміру постійних витрат. Так, в тому випадку, коли операційний важіль виявляється досить високим для великих підприємств, їм варто проявити обережність. При найменшому коливанні в сфері економіки платоспроможність клієнтів різко знизитися, а рівень постійних витрат залишиться на тому ж рівні або зовсім збільшиться.

Вплив операційного важеля необхідно оцінювати на всіх етапах життєвого циклу продукту. Це дозволить своєчасно реагувати на зміни в економіці. Таким чином, менеджмент матиме змогу маніпулювати постійними і змінними витратами з метою приведення операційного важеля до оптимального рівня.

Таким чином, менеджмент матиме змогу маніпулювати постійними і змінними витратами з метою приведення операційного важеля до оптимального рівня

Розрахунок ефекту операційного важеля

Базу даного показника становить співвідношення постійних і змінних витрат стосовно розміру фінансового результату. Варто відзначити, що прибуток і виручка змінюються неоднаково зважаючи на наявність обов'язкових платежів за комунальні послуги, амортизації і так далі. Можна сказати, що фінансовий результат буде тим сильніше залежати від рівня доходу, чим вищими будуть постійні витрати.

Стосовно до всього вищесказаного операційний важіль дорівнює відношенню приросту прибутку до приросту виручки. Розрахований таким чином показник допомагає спрогнозувати фінансовий результат в залежності від коливань в розмірі доходів і постійних витрат.

Розрахований таким чином показник допомагає спрогнозувати фінансовий результат в залежності від коливань в розмірі доходів і постійних витрат

Економічна стійкість підприємства

Будь ефективний менеджер повинен володіти методиками розрахунку операційного важеля, щоб мати можливість оцінити економічну стійкість підприємства і вчасно вплинути на неї. Така методика дозволяє оцінити ситуацію точно оперативно без складання докладних звітів. З'являється можливість скорегувати обсяги реалізації і рівень витрат з метою отримання максимального прибутку. В даному контексті обов'язково слід враховувати наступні фактори:

 • незважаючи на те що постійні витрати можуть зрушити точку беззбитковості, їх зміна не робить ніякого впливу на маржинальний прибуток;
 • змінні витрати не просто змінюють значення беззбитковості, але також можуть зробити істотний вплив на прибуток;
 • якщо зміна різних видів витрат відбудеться одночасно, то нульовий рівень значно зрушить на графіку беззбитковості ;
 • цінова політика робить істотний вплив на маржинальний прибуток.

Основні допущення

При розрахунку операційного важеля, а також при проведенні відповідного аналізу виробництва використовуються наступні основні припущення:

 • всі витрати підприємства можна чітко розділити на постійні і змінні (в деяких випадках менеджери вдаються до приблизної класифікації);
 • фірма займається виробництвом одного виду товару (якщо продукція випускається в асортименті, то він не повинен змінюватися протягом усього звітного періоду);
 • як витрати, так і доходи повинні прямо залежати від обсягів виробленої продукції;
 • в кінці звітного періоду не повинно залишатися запасів готової продукції (вона повинна бути реалізована в повному обсязі);
 • всі показники, крім масштабів виробництва, повинні залишатися постійними, або їх розкид їх значень в часі повинен бути незначним (це стосується рівня цін, продуктивності праці, асортиментної складової і так далі);
 • операційний аналіз застосуємо тільки для короткострокового періоду (не більше року), протягом якого постійні витрати суттєво не змінюються.

Що відображає показник

Операційний важіль дає уявлення про наступні моменти в діяльності підприємства:

 • рівень економічної ефективності для конкретного показника збуту (в зв'язку з цим можна спланувати обсяг продажів, що дозволяє досягти бажаних розмірів маржинальної прибутку);
 • визначення обсягів збуту, які забезпечать повне покриття всіх витрат на виробництво (мається на увазі досягнення беззбиткового рівня);
 • формування запасів фінансової міцності відповідно до показника економічного ризику;
 • вплив кожного окремо взятого показника роботи підприємства на кінцевий рівень прибутку.

Повноцінний операційний аналіз дозволяє глибше вивчити особливості функціонування підприємства. Крім того, він дає можливість оперативно реагувати на зміни у внутрішній і зовнішній середовищі, щоб знизити ризик економічних втрат.

Основні висновки

Не можна недооцінювати роль фінансового важеля в аналізі діяльності виробничого підприємства. Цей показник допомагає встановити чітку залежність між прибутком і рівнем доходу, а також основними видами витрат. Це допомагає керівництву оперативно відреагувати на ті чи інші зміни внутрішнього або зовнішнього середовища, щоб уникнути значних фінансових втрат. Ще одним важливим моментом в розрахунку операційного важеля є його взаємозв'язок з рівнем економічного ризику. Він буде тим вище, чим більш значним буде ливеридж. Зазвичай максимальне значення спостерігається в тих випадках, коли реалізація продукції приблизно дорівнює рівню беззбитковості.

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,